Seuraamme alan kehitystä ja vahvistamme osaamistasi

Kulttuuriperintö­ammattilaiset

Työmme on arvokasta ja yhteiskunnallisesti merkityksellistä. Ammattitaidollamme me edistämme kulttuuri- ja luonnonperinnön sekä taiteen saavutettavuutta ja säilymistä. Me keräämme, tallennamme, tutkimme ja esittelemme kulttuuriperintöä yhteisöille ja yksilöille sekä tuleville sukupolville. Museoalan osaaminen on eriytynyt useisiin monipuolisiin asiantuntijatehtäviin, jotka kaikki tähtäävät sivistyksen, hyvinvoinnin, yhdenvertaisuuden ja demokratian edistämiseen.

Museotoiminta ylläpitää ja vahvistaa yksilöiden ja yhteisöjen ymmärrystä sekä osallisuutta kulttuurista, historiasta ja ympäristöstä. Tekemällä kulttuuriperintöä saavutettavammaksi ja luomalla oppimisen paikkoja me ammattilaiset tuemme kulttuurin kokemisessa ja kohtaamisessa.

Museoiden toimintaa ohjaavat museolaki ja museopoliittinen ohjelma. Museopoliittisessa ohjelmassa todetaan, että museoalan vahvuus on työntekijöiden korkea osaamisen taso, johon näyttelytoiminnan, kokoelmatyön, yleisötyön sekä tieto- ja asiantuntijapalveluiden laatu perustuu. Maamme museopolitiikan visiona on, että vuonna 2030 Suomessa on Euroopan ajankohtaisimmat museot ja innostuneimmat asiakkaat. Toteutuakseen visio tarvitsee koulutettua ja ammattitaitoista henkilökuntaa – meitä

Kulttuuriperintöalan työnkuvia:

Piirroskuva konservaattorista, joka tutkii museoesinettä.

Kokoelmatyö

Museot eivät olisi museoita ilman kokoelmiaan. Museoissa kokoelmien hoitaminen on museon ydintehtävä ja siihen osallistumme me, eri alojen koulutetut ammattilaiset: kokoelma-amanuenssi, intendentti, näyttelymestari, konservaattori, valokuvaaja ja arkistoamanuenssi, muutamia mainitaksemme.

Amanuenssit, tutkijat tai muut kokoelmien parissa työskentelevät ammattilaiset luetteloivat museoaineiston tietokantaan ja kirjaavat kaiken siihen liittyvän oleellisen tiedon. Kokoelmatyötä tekevinä perustehtäväämme kuuluu myös aineistoon liittyvä tutkimus. Valokuvaajien vastuulla on museoaineiston kuvaaminen. Konservaattorit puolestaan tekevät aineistolle kuntotarkistuksen sekä hoitavat aineiston konservointia.

Aineistojen hankintaan ja esittämiseen liittyy runsaasti sopimusoikeudellista ja taideteosten osalta myös tekijänoikeusjuridiikkaa, joita intendenttien ja amanuenssien on työssään hallittava.

kokoelma-amanuenssi, tutkija, intendentti, näyttelymestari, konservaattori, valokuvaaja, arkistoamanuenssi, projektitutkija, museoassistentti, tutkimusapulainen

Piirroskuva museon työntekijöistä, jotka pystyttävät näyttelyä.

Näyttelytyö

Näyttelyt ovat usein museotoiminnan yleisölle näkyvin osa-alue. Museoiden omat kokoelmat ja arkistot ovat usein avainasemassa näyttelyitä suunniteltaessa. Museoiden profiilista riippuen näyttelytoiminta voi kohdistua ajankohtaisiin tai historiallisiin tapahtumiin ja ilmiöihin. Näyttelytoiminnalla on myös tulosvastuu ja näyttelyillä katetaan osa museotoiminnan kuluista.

Näyttelyn kokoamiseen tarvitaan monipuolisesti museoalan osaamista: sisältösuunnittelua, tutkimusta, kokoelma- ja arkistotyötä, konservointia, yleisötyötä, näyttelytekniikkaa, viestintää ja markkinointia. Näyttelyistä ensi sijassa vastaavina henkilöinä nimikkeitämme ovat esimerkiksi näyttelysihteeri ja -päällikkö, tuottaja, kuraattori, amanuenssi, museomestari, registraattori tai lavastaja.

Näyttelyiden kokoaminen edellyttää meiltä monitahoista projektin hallintaa, johon lukeutuu varsinaisen sisältösuunnittelun ohella myös näyttelyiden lainat sopimuksineen, kuljetusjärjestelyt sekä julkaisujen, kuten näyttelykirjojen, tuottaminen ja julkaiseminen. Osa työtämme on ajankohtaisten kotimaisten ja kansainvälisten näyttelyiden, alan tutkimuksen, yhteiskunnallisten ilmiöiden ja median aktiivinen seuraaminen. Tärkeää on myös verkostoituminen muihin alan toimijoihin ja yhteistyökumppaneihin.

näyttelysihteeri, näyttelypäällikkö, intendentti, tuottaja, kuraattori, amanuenssi, museomestari, registraattori, lavastaja, opas, museolehtori

Piirroskuva museon asiakaspalvelutilanteesta.

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelu on yksi näkyvimmistä museoalan työnkuvista. Me asiakaspalvelijat olemmekin museoiden käyntikortteja; kohtaamme kävijän ja vaikutamme merkittävästi mielikuviin museosta. Meillä on monia eri työnimikkeitä, kuten lipunmyyjä, opas, museoemäntä ja -isäntä tai museovalvoja.

Joukkoomme kuuluu paljon sekä korkeasti koulutettuja ja kokeneita museoalan ammattilaisia että alalle opiskelevia. Työhömme voi sisältyä museovieraiden neuvontaa, näyttelyjen valvomista, tila- ja opasvarausten hallinointia, ryhmien palvelua sekä museon yleisestä viihtyvyydestä ja turvallisuudesta huolehtimista.

lipunmyyjä, opas, museoemäntä, museoisäntä, museovalvoja, museovirkailija, palveluvastaava, asiakaspalveluvastaava, asiakaspalvelukoordinaattori, asiakaspalvelutyöntekijä

Piirroskuva erilaisista asiakkaista museossa.

Yleisötyö

Yleisötyön tarkoituksena on vahvistaa museon ja kävijän välistä suhdetta edistämällä museon palvelujen osallisuutta ja saavutettavuutta sekä luomalla kohtaamisen ja oppimisen paikkoja museokävijälle.

Nimikkeitämme ovat mm. yleisötyöpäällikkö, suunnittelija, museolehtori, opas, tuottaja, intendentti, palveluvastaava, palvelukoordinaattori.

Työhömme kuuluu muun muassa museokävijän palvelupolun suunnitteleminen (esim. saavutettavuus, elämyksellisyys, asiakkaiden puhuttelu), tapahtumat, työpajatoiminta, opaspalvelut, varhaiskasvatus- ja kouluyhteistyö sekä kävijätutkimukset ja toiminnan kehittäminen tutkimustulosten avulla. Yleisötyöllä haluamme tavoittaa erilaisia demografisia ryhmiä.

Toteutamme yleisötyötä ja pedagogista toimintaa tiiviissä yhteistyössä museon kokoelmista ja näyttelyistä sekä asiakaspalvelusta ja viestinnästä vastaavien ammattilaisten kanssa. Teemme toiminnan kehittämistyötä myös yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

yleisötyöpäällikkö, suunnittelija, museolehtori, opas, tuottaja, intendentti, palveluvastaava, palvelukoordinaattori, museopedagogi, tapahtumatuottaja, työpajaohjaaja

Piirroskuva tutkijasta, joka tekee työtä tietokoneen ääressä.

Hallinto

Me museohallinnon ammattilaiset edistämme museomme sisältötyötä ja kehittymistä sekä henkilöstömme hyvinvointia ja joustavaa osaamisen täydentämistä. Pienemmissä museoissa hallinnolliset, taloudelliset ja juridiset tehtävät hoitaa museonjohtaja. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi HR eli henkilöstöhallinto, taloushallinto, kuten palkanlasku ja muu rahaliikenne sekä raportointi.

Suuremmissa museoissa hallinnollisia tehtäviä varten on palkattu erikseen henkilöstöä. Nimikkeitä ovat esimerkiksi henkilöstöpäällikkö ja talousjohtaja. Muihin hallinnollisiin ja tukitehtäviimme voidaan edellä mainittujen lisäksi lukea myös PR- ja viestintä, asiakaspalvelu, asiakirjahallinta, IT sekä yleiset sihteerityöt. Hallinnolliset tehtävät saattavat mennä osittain päällekkäin muiden toimenkuvien kanssa, kuten usein museo-organisaatioissa.

museonjohtaja, museotoimenjohtaja, henkilöstöpäällikkö, talousjohtaja, taloussuunnittelija, talouspäällikkö, kiinteistöpäällikkö, hallintojohtaja, assistentti, henkilöstöasiantuntija, palveluvastaava, henkilöstökoordinaattori, museosihteeri

Piirroskuva arkeologista kaivauksella.

Kulttuuriympäristö ja aineeton kulttuuriperintö

Museoilla on useita kulttuuriympäristöön ja aineettomaan kulttuuriperintöön liittyviä tehtäviä, joita säätelevät kansainväliset sopimukset.

Kulttuuriympäristö on ihmisen muokkaamaa luonnonympäristöä tai elinympäristöä sisältäen arkeologisen perinnön, rakennetut ympäristöt ja perinnemaisemat. Kulttuuriympäristöä voivat olla esimerkiksi muinaisjäännökset, rakennukset, pellot, tiet, vesireitit ja kokonaiset kaupungit.

Alueelliset ja valtakunnalliset vastuumuseot toimivat alueellisina ja valtakunnallisina kulttuuriperinnön asiantuntijoina. Vastuumuseot hoitavat Museolain (314/2019) mukaisia tehtäviä toimialueellaan tai erikoisalallaan. Museoiden viranomaistehtäviä ovat mm. kaavoituksiin liittyvät neuvottelut ja lausunnot, inventoinnit ja tutkimukset sekä korjausneuvonta. Meitä kulttuuriympäristön parissa työskenteleviä ovat mm. arkeologit ja rakennustutkijat. Museot tekevät yhteistyötä ELY-keskusten ja muiden viranomaisten kanssa.

Aineeton kulttuuriperintö on elävää perintöä, joka on läsnä ihmisen arjessa ja juhlassa. Se on tietoa ja taitoa, joka ilmenee esimerkiksi juhlapäivien viettotavoissa, ruokaperinteessä tai suullisena perinteenä. Aineetonta kulttuuriperintöä pitää suojella, mikä edellyttää tutkimusta, tallentamista ja kouluttamista. Tätä työtä museoissa teemme muun muassa me museoamanuenssit, museolehtorit, tutkijat ja valokuvaajat.

amanuenssi, arkeologi, rakennustutkija, museolehtori, tutkija, valokuvaaja, perinnerakennusmestari

Piirroskuva viestintätilanteesta.

Viestintä ja markkinointi

Me museoviestinnän ammattilaiset tuotamme tietoa museossa tehtävästä työstä ja sen merkityksellisyydestä yleisölle ja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Markkinoinnin ammattilaisina kehitämme sidosryhmäyhteistyötä ja houkuttelemme museoon nykyisiä ja uusia kävijöitä.

Työskentelemme museossa viestinnän ja markkinoinnin tehtävissä muun muassa seuraavilla nimikkeillä: viestintäpäällikkö, viestintäkoordinaattori, tiedottaja, verkkomediasuunnittelija, markkinointikoordinaattori ja yhteistyöpäällikkö.

Tehtäviimme voi kuulua monikanavaista sisällöntuotantoa, kampanjointia, kävijätutkimusten toteuttamista, mainosyhteistyötä sekä viestintä- ja markkinointistrategian suunnittelua ja toteuttamista.

viestintäpäällikkö, viestintäkoordinaattori, viestintäsuunnittelija, tiedottaja, yhteisömanageri, verkkomediasuunnittelija, markkinointipäällikkö, markkinointikoordinaattori, markkinointisuunnittelija, yhteistyöpäällikkö, yhteistyökoordinaattori

Oletko yksi meistä?

Tunnistatko oman työnkuvasi kuvausten joukosta? Tervetuloa alasi ammattijärjestöön — yhdistämme kulttuuriperinnön ammattilaiset!

Ammattilaiset esittelyssä

Elina Pylsy-Komppa, tutkija

Elina vastaa Kymenlaakson museon kuvakokoelmasta, asiakirjakokoelmasta ja käsikirjastosta sekä Merivartiomuseon kuvakokoelmasta ja asiakirjakokoelmasta. Kokoelmien hankintapäätösten lisäksi työ pitää sisällään luettelointia, digitointia, arkistointia sekä kokoelmiin ja tiedonhakuun liittyvää asiakaspalvelua.

Lue lisää

Jarmo Korhonen, projektipäällikkö

Pyhän Olavin pyhiinvaellusreitti -hankkeen projektipäällikkönä työskentelevä Jarmo luo Pohjois-Pohjanmaan ensimmäistä rakennettua pyhiinvaellusreittiä. Hankkeen tavoitteena on tuottaa kokonaisvaltainen fyysinen ja virtuaalinen kulttuuriperintöelämys.

Lue lisää

Jaakko Ervasti, Arkeologian opiskelija

Jaakko Ervasti on maisterivaiheen arkeologian opiskelija Oulun yliopistosta. Pääaineensa lisäksi Jaakko on opiskellut muun muassa museologiaa ja historiaa. Arkeen kuuluu paljon lukemista ja kirjoittamista, mutta toisaalta myös kenttätöitä arkeologisten kohteiden äärellä. Ensimmäiset alan työkokemukset ovat vahvistaneet Jaakon tunnetta siitä, että museotyö on se oikea suunta työelämässä.

Lue lisää

Mirja Nevalainen, museo-opas

Mirja Nevalainen opastaa museoissa ympäri Helsinkiä, ja tehtävät ovat yhtä monimuotoisia kuin museotkin. Poikkeusaikoina Mirjalla on ollut museoiden sulun takia myös etätöitä, kun tehtäviä on siirretty sisällöntuotannon pariin. Samankaltaisia päiviä ei oikeastaan ole. Jaksamista arjessa edistävät tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä, jatkuva uuden oppiminen sekä luonnollisesti kollegojen tuki.

Lue lisää

Annika Utriainen, kehittämispäällikkö

Annika työskentelee asiakaspalvelusta ja -kokemuksesta vastavana kehittämispäällikkönä Merikeskus Vellamossa Kotkassa. Esihenkilönä Annikan vastuulla on Vellamon kahden museon yhteisen asiakaspalveluyksikön sujuva toiminta. Tärkeä osa työtä on osallistuminen Vellamon palveluiden ja asiakaskokemuksen suunnitteluun.

Lue lisää

Katariina Ruuska-Jauhijärvi, korjausrakentamisen tutkija

Katariina työskentelee korjausrakentamisen tutkijana Kymenlaakson museossa. Työhön kuuluu rakennettuun ympäristöön liittyvien korjaushankkeiden ohjaus ja neuvonta, rakennusten entistämis- ja korjausavustusten arviointi ja valvonta sekä lausuntotyö. Työnsä puolesta Katariina matkustaa paljon ympäri Kymenlaaksoa erilaisissa korjauskohteissa.

Lue lisää

Opiskelijat

Museoissa työskentelee ihmisiä monilta koulutusaloilta. Museoalan ammattilaisten yleisimmät tutkintonimikkeet ovat yliopistosta valmistuneilla filosofian maisteri ja humanististen tieteiden kandidaatti. Museoalalle valmentavia yliopistojen pääaineita ovat pääasiassa historian, kulttuurin- ja taiteentutkimuksen opintoalat, mutta myös muilta koulutusaloilta päädytään museoalan ammattilaisiksi. Luonnontieteellisissä museoissa työskentelevillä pääaine on usein luonnontieteistä. Ammattikorkeakoulun puolelta konservaattorin tai artenomin tutkinnot ovat yleisiä museoalalla.

Yhdistävänä opintotaustana monella on museologian opinnot. Museolain mukaan museoissa täytyy olla tietty määrä henkilökuntaa, joilla on museologian perusopinnot suoritettuna.

Museoalan tehtäväkentän laajentuessa on alalla kasvava tarve ammattilaisille, joilla on yhä monipuolisempi opintotausta. Vaikka niin sanotut perinteiset pääaineet pitävät edelleen pintansa, syntyy alalle samanaikaisesti myös uusia tehtäviä, joissa koulutustausta voi olla perinteisestä poikkeava.

Yhteistyö opiskelijajärjestöjen kanssa

Teemme yhteistyötä museologian oppiaineiden ja ainejärjestöjen sekä kulttuurin- ja taiteentutkimuksen, arkeologian, historian, konservoinnin ja restauroinnin oppiaineiden ja ainejärjestöjen kanssa. Järjestämme työelämäpäiviä ja -luentoja opiskelijoille sekä tarjoamme työkaluja työnhaun tueksi. Teemme myös sponsoriyhteistyötä; viime vuosina olemme tukeneet esimerkiksi ainejärjestöjen opintomatkoja, työelämäpäiviä sekä museovierailuja.

Olemme tukeneet Museologian seminaaria vuosittain sen alkuajoista lähtien. Museologian seminaari järjestetään huhtikuussa Jyväskylän yliopistolla.

Kaipaatteko ainejärjestössäsi lisää tietoa museoalasta? Ota meihin yhteyttä ja keksitään yhdessä teitä parhaiten tukeva yhteistyön muoto.

Opiskelijatoiminnasta vastaa järjestökoordinaattori Tuulia-Tuulia Tummavuori
Puhelin: 040 554 7983
sähköposti: tuulia-tuulia.tummavuori(at)museoalanammattiliitto.fi

Ammattijärjestö opiskelijan tukena

Ammattiliittoon kannattaa liittyä jo opintojesi aikana. Me tarjoamme opiskelijajäsenillemme kulttuuriperintöalan verkostoja ja mahdollisuuksia kohtaamisiin alan osaajien kanssa sekä monipuolisia koulutuksia ja uravalmennusta. Annamme henkilökohtaista apua palkka- ja työsopimusasioissa, työelämän eri tilanteissa sekä valvomme yleisesti jäsentemme oikeuksia.

Lue lisää MALn jäsenyydestä ja jäseneduista! Muistathan, että opiskelijajäsenenä maksat jäsenmaksua vain palkkatuloista, et esimerkiksi opintotuesta tai -lainasta.

Museoalan ammattiliiton hallituksessa on opiskelijaedustaja sekä tämän varajäsen kaksivuotiskaudella. Vuosina 2020-2021 opiskelijaedustajana toimii Oulun yliopistossa arkeologiaa opiskeleva Jaakko Ervasti ja hänen varajäsenenään Turun yliopistossa kulttuurihistoriaa opiskeleva Auri Tusa. Opiskelijaedustaja toimii myös MALn edustajana Akavan Erityisalojen opiskelijatoimikunnassa.

Ansiopäivärahan kerryttäminen opiskelijana

Ansiopäiväraha on työttömyyskassan myöntämä etuus, jonka saat tietyin ehdoin. Työttömyysturvalaki edellyttää niin sanotun työssäoloehdon täyttymistä. Ansiopäivärahan myöntämisen edellytyksenä on, että olet ollut työttömyyskassamme (Erko) jäsen ja työssäoloehtoa kerryttävässä työssä vähintään 26 viikkoa. Lisäksi olet maksanut tältä ajalta prosentuaalista jäsenmaksua palkastasi.

Myös opiskelijajäsenenä voit kerryttää työttömyyskassan ansiopäivärahaa. Tästä on hyötyä jos esimerkiksi valmistumisen jälkeen et heti löydäkään töitä. Työssäoloehdon täyttymistä tarkastellaan normaalisti työttömyyden alkamista edeltävien 28 kuukauden ajalta, mutta päätoimisena opiskelijana tätä tarkastelujaksoa voidaan pidentää enintään 7 vuodella.

Kun aloitat palkkatyöt, muistathan päivittää uudet työsuhdetietosi jäsenen verkkoasioinnissa tai lomakkeella, jotta voit alkaa kerryttää työttömyysturvaa.

Lisätietoa työttömyysturvasta ja työssäoloehdosta saat Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkosta.

Muistathan säilyttää palkkakuitit, työtodistukset sekä mahdolliset tuntilistat. Pidä yllä kalenteriviikkokohtaista selvitystä työajasta ja palkasta, jos työsi on ollut osa-aikaista ja työtuntien määrä on vaihdellut.

Liity työttömyyskassaamme!

Huolehdi jo opiskelujesi aikana siitä, että olet liittynyt työttömyyskassa Erkoon sekä muistanut maksaa palkkatuloistasi jäsenmaksun. Työttömyyskassan jäsenyys ei MALn jäsenmaksun lisäksi tuo sinulle muita kustannuksia.

  • Oletko palkkatöissä tai aloitatko pian palkkatyöt ja haluat liittyä MALiin ja samalla myös Työttömyyskassa Erkoon? Liity tästä!
  • Oletko jo MALn jäsen ja palkkatöissä tai aloitat pian palkkatyöt, mutta et ole aiemmin liittynyt Erkoon? Liity jäsenenä Erkoon!
  • Oletko jo MALn jäsen, mutta et Erkon jäsen? Et ole tällä hetkellä palkkatyössä, mutta haluat liittyä Erkoon ehdollisesti? Liity jäsenenä Erkoon ehdollisesti! Jäsenyys Erkossa aktivoituu kun aloitat palkkatyön, ilmoitat työsuhteesta meille ja maksat jäsenmaksun (1,15 %).

Osaamisen kehittäminen

Museopoliittisessa ohjelmassa todetaan, että museoalan vahvuus on työntekijöiden korkea osaamisen taso, johon näyttelytoiminnan, kokoelmatyön, yleisötyön sekä tieto- ja asiantuntijapalveluiden laatu perustuu.

Pyrimme omalta osaltamme vastaamaan Museopoliittisessa ohjelmassa esitettyyn visioon osaavasta museoalasta.

Tarjoamme monipuolisia palveluja osaamisesi ylläpitämisen ja kehittämisen tueksi. Tutustu:

MALn koulutusstrategia

Koulustarjonnallamme tähtäämme museoalan ammattilaisten osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Huomioimme tarjonnassamme jäsentemme eri tilanteet ja tarpeet:

  • työmarkkina-asema: työsuhteiset, työttömät, opiskelijat, ammatinharjoittajat, määräaikaiset
  • eri ammatit ja ammattiasemat: museoalan ammatit tehtäväkuvan ja organisaatiorakenteen mukaisesti
  • uran eri vaiheet

Muistathan, että työntekijän työnkuvan mukaisen ammatillisen osaamisen ylläpitämisessä ja edistämisessä päävastuu on työnantajalla.

Yhteistoimintalain mukaan yrityksessä, jonka työsuhteessa olevien työntekijöiden määrä säännöllisesti on vähintään 20, on laadittava kirjallinen henkilöstö- ja koulutussuunnitelma työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Suunnitelma voidaan laatia myös pienemmässä yrityksessä.

Vaikka et olisi työsuhteessa, saat meiltä verkostoitumisen ja kouluttautumisen mahdollisuuksia.

Teesimme:

Ammatillisen, työtehtävää palvelevan osaamisen kehittymisen tulee tapahtua työajan puitteissa. Toivomme työnantajilta tähän tukea, ja tarjoamaan mahdollisuuksia koulutuksiimme osallistumiseen työaikana. Työntekijän oppima tieto hyödyttää koko organisaatiota!

Alan muita toimijoita

Teemme yhteistyötä museoalan eri toimijoiden kanssa. Ole meihin yhteydessä jos organisaatiosi toivoo yhteistyötä esimerkiksi koulutusten tai tapahtumien osalta.

Toimijoita

ICOM - International Council of Museums

ICOM Suomen komitea

Kulta ry

Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry

Museovirasto

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Pohjoismainen konservaattoriliitto - Suomen osasto

Suomen Museoliitto

Suomen Museonjohtajat ry

Suomen museotekniset ry: lisätietoja yhdistyksen toiminnasta voi kysyä sähköpostitse: suomenmuseoteknisetry(a)gmail.com

TAKO- verkosto

Museoalasta lisätietoa

Museoiden valtionosuusjärjestelmä

Museolaki

Museopoliittinen ohjelma

Museopro-verkkojulkaisu

Museoviraston Aineeton kulttuuriperintö -sivu

Museoviraston museotilasto